درس اول    :   الهی

شعر          :   خدا                 

درس دوم    :   دوست صمیمی و دانا

پایه پنجم 

 

بررسی کمی درس الهی

 تعداد بند 4  تعدادجمله 14 تعدادسطر 5 تعدادتصویر2

درس دارای 5 فعالیت می باشد.

فعالیت اول : درک ودریافت

اهداف:  1- تقویت مهارت شفاهی

          2-تقویت قوه ی درک ودریافت

          3-ارزشیابی دانش آموزان

          4-خودارزشیابی دانش آموزان

فعالیت دوم : واژه آموزی

اهداف : 1- گسترش گنجینه ی وآژگان دانش آموزان

          2-آشناِِِیی با کلمه های غیرساده

          3- آشنایی با نشانه ی نسبت و مشابهت

          4- ساختن کلمه هایی با پسوند « ه »

مانند ( چشم+ه= چشمه )     ( زبان+ه= زبانه )     ( هفت+ه= هفته )

فعالیت سوم : نکته

اهداف : 1-آشنایی با انواع صفت مشتق

          2- توانایی در ساختن صفت با نشانه ی «ـَ نده» و« ا»

مانند : بن مضارع شنو+ـَ نده = شنونده    دان + ا = دانا

فعالیت چهارم : گفت وشنود                                                                                                                                                                  

 اهداف : 1- تقویت مهارت برقراری ارتباط با دیگران             

            2- تقویت مهارتهای کلامی

            3-  توانایی بیان احساس  

            4- توانایی بیان استدلال

فعالیت پنجم : فعالیت های ویژه

اهداف :  1-علاقمندی به مطالعه و کتاب خوانی

           2- گسترش حوزه ی اطلاعات از طریق کتاب خوانی

           3- تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی

           4- توانایی نشان دادن حالات مختلف نیایش

 

       بررسی کیفی درس الهی

عنوان درس ( الهی )    عنوان پیشنهادی ( نیایش )

از نظر بنده عنوان درس با متن متناسب می باشد.

متن درس شامل :   1- نکات مفهومی : این درس تحمیدیه است تحمیدیه  متنی  است  که  در آن  به ستایش پروردگار پرداخته می شود.

                       2-آرایه ی ادبی :ازویژگی های متن می توان به کوتاهی جملات وداشتن سجع اشاره کرد که سجع یعنی آهنگین شدن نثر .

                     3-نکات دستوری : با دو نوع  صفت غیر ساده ( مشتق ) آشنا می شویم .

دسته ی اول که با افزودن پسوند « ا » به آخر بن مضارع مانند ( دان + ا = دانا )     

دسته ی دوم که با افزودن پسوند «ـَ نده»به آخر بن مضارع مانند (شنو +ـَ نده = شنونده )

                    4- توصیه ی املایی : در این درس ممکن است دانش آموز در نوشتن کلمه ها یی مانند : بی همتا،پذ یرنده ،عطا،بیننده،عنایت و ...... دچار اشتباه شود. با چند بار تمرین می توان اشتباه آن ها را بر طرف نمود.

 

فهرست اعلام :  الهی ( معبود ، خدا، پروردگار، الله ، آفریدگار )

                         عنایت  ( توجه ، قصد ، اهتمام ، لطف  )

 

    کلمه های دارای ارزش 

املا : عنایت ،عطا ، بی همتایی ،پذ یرنده

معنی : فضل ،پذ یرنده ،عطا ،عنایت ،حا ل

قرائت : فرسوده ،داننده ی ،شنونده ،بیننده ،پذ یرنده ،وابستم

 

نکات واهداف اصلی درس

1-آشنایی با تحمیدیه و توجه به آغاز کارها با نام خداوند

2-تقویت روحیه ی نیایش و دعا کردن

3-آشنایی با برخی از نکات زبانی (غیر ساده ،مترادف ، هم خانواده)

4- توانایی انجام فعالیت ها و تمرین های پیوسته با مهارتهای زبانی و ارزشی درس

 

تصویر :تصاویر مربوطه متناسب با متن و مفهوم درس میباشد ولی ترکیب رنگ آمیزی آن کمی سرد به نظر می رسد.

کتاب بنویسیم

تمرین 1:الف-هدف از تمرین تقویت نگارش خلاق است.دانش آموز با توجه به مفهوم آن جمله را به هر شکلی که دوست داردو نیز با استدلال خود بخشندگی و مهربانی خدا را توصیف می کند.

        ب-هدف از این تمرین تقویت روحیه ی دوستی است.دانش آموز احساس خود را نسبت به دوست داشتن خدا بیان میکند.

پ-هدف از این تمرین آشنایی با مقدمات و زمینه های لازم برای خواندن نماز است.

   تمرین 2:هدف از این تمرین تقویت جمله نویسی و آشنایی بیشتر با کلمه های هم معنی است.        

   تمرین3:هدف از این تمرین آشنایی بیشتر با کلمه های مخالف است.

    تمرین4:تقویت املا و طبقه بندی کلمه ها مانند منادا.

    تمرین5:آشنایی بیشتر با صفات خدا و تقویت املا و هم چنین تقویت روحیه ی خداشناسی.

    تمرین6:تقویت روحیه ی خداجویی و درخواست از خدا.

    تمرین7:تقویت املا و شناخت نگرش دانش آموزان به درس.

    تمرین8:آشنایی بیشتر با ضرب المثل ها و تقویت روحیه ی قناعت و آینده نگری.

    تمرین9:تقویت املا و آشنایی با کاربرد صفت های مناسب.

    تمرین10:آشنایی بیشتر با کلمه هایی که با پسوند ـَ نده ساخته می شوند تقویت املا و گسترش  واژگان.

 بررسی کمی درس   دوست صمیمی ودانا

  

 تعداد بند  13/  تعداد جمله61 /  تعداد سطر31 /  تعداد تصویر4

این درس دارای 5 فعالیت می باشد.

 

فعالیت اول : درک ودریافت

اهداف :  1- تقویت حس علاقمندی به کتاب و کتاب خوانی

           2-توانایی پاسخ گویی به سؤالات مفهومی متن درس

 

فعالیت دوم : واژه آموزی

اهداف :  1- گسترش واژگان از طریق آشنایی وکسب مهارت در ساخت کلمات مرکب یا مشتق با« زده ، بر ، رسان ، گیر و آور »

 

فعالیت سوم : نکته

اهداف : 1- آموزش تشخیص  ( جاندار پنداری ) از طریق جان بخشی به کتاب برای تقویت تخیّل و تصویر سازی ذهنی دانش آموزاناستفاده کرد.

 

فعالیت  چهارم: گفت وشنود

اهداف : 1- تقویت مهارت برقراری ارتباط مؤثر ، گسترش عادت به گفت وگو و تقویت مهارت گوش دادن و توانایی های کلامی دانش آموزان استفاده کرد .

          2- تقویت تصویر سازی ذهنی و تخیّل دانش آموزان در جان بخشی به اشیاء تا از این طریق کسب اطلاعات نمایند و نگرشی مثبت نسبت به حفظ ونگهداری پیدا کنند.

فعالیت پنجم :  فعالیت های ویژه

اهداف : 1- فعالیت های تکمیلی وجذاب برای نشاط بخشی به جو کلاس وتثبیت یادگیری مطالب آموخته شده می پردازد.

          2- روش هایی چون ایفای نقش ( نمایش ) بازی ، کتاب خوانی ، قصه گویی استفاده می شود .

 بررسی کیفی درس دوست صمیمی و دانا

 

عنوان درس (دوست صمیمی و دانا )     عنوان پیشنهادی( یار مهربان )

از نظر بنده عنوان درس با متن متناسب می باشد.

متن درس شامل :  1- نکات مفهومی : اشاعه ی فرهنگ کتاب خوانی در اوقات فراغت یا هنگام مسافرت با وسایل نقلیه ی مانند کشتی ، قطار ، اتوبوس ،.......

   

                      2- نکات دستوری : جمله هایی که با « اگر » شروع می شوند ، جمله های شرطی می گویند ؛  یعنی باید بخش اول جمله اتفاق بیفتد تا بخش دوم به وقوع بپیوندد .                                                                              از نکات دستوری دیگر در این درس می توان به موصوف و صفت اشاره کرد . هر گاه همراه اسمی صفت آورده شود ، به آن موصوف می گویند . مثل : آدم باسواد       آدم ( موصوف )    و  باسواد ( صفت )                                                    اما اگر دو اسم در کنار هم بیایند ، اولی « مضاف » و دیگری « مضاف الیه » است . مثل : نمایشگاه کتاب         نمایشگاه (مضاف)   و کتاب (مضاف الیه )           ساخت صفات غیر ساده نیزاز نکات دستوری این درس است ؛ مانند : کلمه ی « دل زده »که (دل+ زد+ ه )

 

                  3- توصیه های املایی : جز درست نویسی واژه ها تلاش شود که دانش آموزان واژه ها را در جملاتی جز جملات کتاب به کار ببرند واژه هایی مانند : ازدحام ، تقّلا ، غلغله

 

                      4- آرایه های ادبی : در این متن ، کتاب زبان به سخن گشوده است و مانند جانداران سخن می گوید ؛ از این رو ، می گوییم از آرایه ی تشخیس «شخصیت بخشی » یا « جاندار پنداری » استفاده شده است .

 

                     5- نکات نگارشی : گاه برای کوتاهی و گاهی زیبایی کلام ، فعل جمله حذف می شود  (جمله های ناقص )

   

   فهرست اعلام : آمازون ،قطب ،کهکشان ،پلنگ ،آفریقا ،

آمازون ( رود پر آبی است که از ارتفاعات کشور پرو سرچشه می گیرد و بعد از یک مسیر 6420کیلومتر به اقیانوس اطلس می ریزد .)

قطب    ( سرزمین پوشیده از برف ویخ است که توسط د و نفر نروژی به نامهای آموندس وفر ید یوف نانسن که  قطب جنوب وشمال را کشف کر د ند .  )

کهکشان ( ستاره های بسیار کوچک نزدیک به هم است که شب ها در آسمان بصورت راهی که کاه ریزه درآن پاشیده باشند ، نمودار گردد )

پلنگ    ( حیوانی است که تنها به شکار می رود پوست راه راه وخال خالی پلنگ به آن کمک می کند تا با محیط پیرامونش همرنگ شود واز دید شکار مخفی بماند در مسیر طعمه کمین می کند دزدکی یا از پشت سر به شکارش حمله می کند .)

 

کلمه های دارای ارزش

املا :  غلغله ، ازدحام ، تقلا ،غرفه ،البتّه ، شرط ،حتما ً 

معنی : دوردست ، دل زده ، باور، تعریف ، دسترسی ،

قرائت : حتّی ، قعر ، بنشانم ، نمایشگاه ، نگرانم ،

 

نکات و اهداف اصلی درس

1-آشنایی با نقش کتاب در علم آموزی،آشنایی با نمایشگاه کتاب

2-ایجاد و تقویت حس علاقه مندی به کتاب و حفظ نگهداری آن

3-آشنایی با بر خی از نکات زبانی و ادبی ( کلمات مرکّب – تشخیص )

 4-توانایی انجام فعالیتهای پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس

 

تصویر : تصاویر درس زیاد جذابیت ندارد.

کتاب بنویسیم

تمرین1 : هدف از این تمرین،آشنایی بیشتر با ساخت کلمه های مرکب با پسوند ( زده )،تقویت املا و جمله سازی است .

تمرین 2: هدف از این تمرین آشنایی بیشتر با کلمه های مخالف ، تقویت املا و گسترش حوزه ی واژگان می باشد .

تمرین 3 : هدف از این تمرین تقویت خلاقیت و توانایی در درک مفاهیم درس از طریق انتخاب نام مناسب برای متن می باشد .

تمرین 4: هدف از این تمرین آشنایی با ویژگی های کتاب خوب ، توانایی در انتخاب کتاب خوب از سایر کتاب ها ، توجه و اهمیّت به مطالعه و کتاب خوانی و تقویت روحیه ی علاقه مندی به کتاب می باشد .

تمرین 5: هدف از این تمرین گسترش واژگان از طریق ساخت صفات عالی ( ترین ) و تقویت جمله نویسی است .

تمرین 6: هدف از این تمرین تقویت املا  ، تقویت نگارش خلاق و تقویت متن نویسی می با شد .

تمرین 7- هدف از این تمرین ، تقویت کامل کردن جمله ، تقویت جمله نویسی (نگارش خلاق ) ، توجه و علاقه مندی به کتاب و توانایی در معرفی کتاب به عنوان بهترین دوست می باشد .

تمرین 8- هدف از این تمرین ، آشنایی بیشتر با ارزشیابی ها ، توانایی در کامل کردن جمله و توانایی در انتخاب گزینه ی مناسب می باشد .

تمرین 9- هدف از این تمرین تقویت جمله نویسی ، تقویت نوشتن پیام مناسب و توّجه به اهمیّت بیشتر به بر پایی نمایشگاه کتاب است .

 

+ نوشته شده توسط احمد در جمعه یکم خرداد ۱۳۸۸ و ساعت 8:1 |